Zobacz menu

Kontakt

Tutaj możesz znaleźć naszych dystrybutorów

oraz kontakt do nas.

Warunki dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy KVK Hydra Klov A/S.


1 Zakres
Dostawy KVK Hydra Klov (KVK) będą objęte Ogólnymi warunkami dostawy maszyn i innego sprzętu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego (NL 92) wraz z niniejszymi zmianami i dodatkami, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z KVK. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają pierwszeństwo przed NL 92 i stanowią część wszelkich umów zawartych przez KVK. W przypadku problemów z interpretacją duńska wersja niniejszych warunków sprzedaży i dostawy ma pierwszeństwo przed tłumaczeniami na inne języki. Jeżeli instalacja jest objęta dostawą, zastosowanie ma NLM 94 z obecnymi zmianami i dodatkami.


2. Ceny
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny będą w koronach duńskich i nie zawierają podatku VAT oraz innych ceł i podatków. Do czasu dostawy, kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania zmian ceny spowodowanych udokumentowanymi zwiększonymi kosztami dla KVK w wyniku zmian cen surowca, kursów walutowych, ceł, podatków itp. dotyczących uzgodnionej dostawy.


3. Zamówienia i oferty
Oferta KVK powinna zostać zaakceptowana w ciągu 60 dni od daty złożenia oferty. KVK ma prawo zawierać umowy uzależnione od udzielenia przez kupującego korzystnych informacji bankowych, gwarancji bankowych lub podobnego zabezpieczenia płatności.
Jeżeli po zawarciu umowy kupujący chce zmienić specyfikacje dotyczące zawartej umowy, będzie to możliwe wyłącznie po akceptacji KVK A / S. W takim przypadku należy załączyć aneks do umowy, wskazując zmiany pierwotnej umowy i zmiany cen, warunków dostawy itp.


4. Sprzedaż pośrednia
Do czasu otrzymania przez kupującego akceptacji kupującego KVK ma prawo zawrzeć umowę ze stroną trzecią dotyczącą oferowanych towarów, a oferta wobec kupującego wygasa.


5. Anulowanie zamówień
Anulowanie przez kupującego zawartej umowy kupna jest akceptowalne tylko na podstawie pisemnej umowy z KVK i za zapłatą przez nabywcę kosztów i strat naliczonych przez KVK.


6. Dostawa
O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane na warunkach ex works zgodnie z Incoterms 2000. Wysyłka zostanie dokonana na koszt i ryzyko kupującego. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu dostawy będą bez zobowiązań do ostatecznego potwierdzenia z KVK.


7. Zwroty
Towary standardowe w stanie nieużywanym i nieuszkodzonym są zwracane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu. Towary specjalnie wykonane nie będą przyjmowane do zwrotu.


8. Prawo własności, prawo autorskie
Sprzedane towary pozostają własnością KVK do momentu całkowitej zapłaty. Kupujący jest zobowiązany do zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia, w tym od ognia, kradzieży i uszkodzenia przez wodę.
Bez odrębnej umowy, żadne prawa własności intelektualnej dotyczące sprzedanych towarów nie zostaną przeniesione na kupującego. Dostawca oprogramowania KVK lub KVK ma pełne prawa autorskie do oprogramowania stanowiącego część dostarczanych towarów.


9. Płatność
Płatność zostanie zrealizowana w gotówce netto w momencie dostawy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie lub na fakturze KVK. Jeśli dostawa zostanie przełożona z powodu sytuacji kupującego, kupujący jest zobowiązany do dokonania wszelkich płatności na rzecz KVK, tak jak gdyby dostawa nastąpiła w uzgodnionym terminie.
Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek roszczeń wzajemnych wobec KVK, które nie zostały zaakceptowane na piśmie przez KVK i nie przysługuje prawo do zatrzymania jakiejkolwiek części kwoty zakupu z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych.
Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, odsetki za zwłokę zostaną dodane w wysokości 2% miesięcznie lub części.


10. Opóźnienia
KVK ma prawo do odroczenia dostawy na okres do czterech tygodni za pisemnym powiadomieniem kupującego. Powiadomienie KVK o odroczeniu dostawy nastąpi w rozsądnym terminie przed pierwotnie uzgodnioną datą dostawy i natychmiast po tym, jak KVK odkryje potrzebę odroczenia dostawy. KVK w żadnym wypadku nie będzie zobowiązany do zapłaty na kupującego kary umownej z powodu zwłoki, chyba że zostało to uzgodnione z KVK w formie pisemnej.
Jeśli dostawa zostanie przełożona z powodu okoliczności, które można przypisać kupującemu, KVK ma prawo do odroczenia dostawy na okres do dziesięciu tygodni. Jeśli tak, to kupujący jest zobowiązany do zrealizowania wszelkich płatności z tytułu dostawy, tak jakby dokonano dostawy danego sprzętu.


11. Reklamacje
Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru przy odbiorze. Reklamacje dotyczące dostaw należy składać niezwłocznie w formie pisemnej. KVK ma prawo do usunięcia wad lub wyboru dostawy zastępczej. Jeśli KVK zaproponuje usunięcie wad lub wykonanie dostawy zastępczej, kupujący nie będzie uprawniony do anulowania zakupu lub żądania odszkodowania z powodu wad.
Działania naprawcze należy podjąć w siedzibie firmy KVK po doręczeniu przez kupującego artykułu, którego dotyczy skarga. Koszty kupującego w związku z tym nie mają znaczenia dla KVK.
KVK A / S w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za stratę operacyjną kupującego, utratę zysku lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z wad dostarczonych towarów.
Odpowiedzialność KVK obejmuje wyłącznie wady, które ujawnią się w ciągu jednego roku od daty dostarczenia sprzętu do kupującego.


12. Odpowiedzialność za produkt
Kupujący zwolni KVK z tego tytułu w zakresie, w jakim KVK ponosi odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za takie szkody i takie straty, za które KVK nie odpowiada zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału odpowiedzialnością wobec kupującego. KVK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez sprzęt:
a) do nieruchomości lub rzeczy ruchomych, które występują, gdy urządzenie znajduje się w posiadaniu kupującego;
b) do produktów wytworzonych przez nabywcę lub do produktów, w których są włączone, lub do uszkodzeń nieruchomości lub ruchomości spowodowanych takimi produktami z powodu materiału.
KVK w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za stratę operacyjną, utratę zysków lub inne konsekwencyjne straty finansowe.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności KVK nie mają zastosowania, jeżeli KVK jest winny rażącego niedbalstwa.
Jeżeli strona trzecia wystąpi z roszczeniem wobec którejkolwiek ze stron o odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie niniejszego rozdziału, strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą stronę odpowiednio KVK, a kupujący będzie zobowiązany obopólnie o uznaniu, że został postawiony przed sądem lub sądem arbitrażowym. szkody poniesione przez którąkolwiek ze stron na podstawie szkód lub strat, o których twierdziło, że zostały spowodowane przez sprzęt.


13. Odpowiedzialność za uszkodzenie mienia przed odebraniem towaru
KVK ponosi odpowiedzialność za szkodę na majątku kupującego przed przejęciem dostawy, jeżeli można udowodnić, że szkoda poniesiona przed wykonaniem dostawy została spowodowana zaniedbaniem ze strony KVK lub strony, za którą odpowiedzialność ponosi KVK. Odpowiedzialność za KVK będzie jednak ograniczona do 500 000 DKK za bezpośrednie uszkodzenie mienia.
KVK nie będzie jednak zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkodę na dobrach nabywcy lub ruchomości, która jest objęta ubezpieczeniem od szkód majątkowych wykupionych przez nabywcę, lub byłaby objęta normalnym ubezpieczeniem budynku i pożarem. KVK w żadnym wypadku nie będzie zobowiązane do zapłaty odszkodowania za straty operacyjne, utratę zysków lub inne konsekwencyjne straty finansowe.


14. Prawo właściwe
Sąd w Esbjerg będzie miejscem wszelkich sporów w związku z porozumieniami między kupującym a KVK. Spory podlegają selekcji zgodnie z duńskim prawem.


15. Zmiany warunków sprzedaży i dostawy
W bieżących stosunkach umownych sprzedawca z trzymiesięcznym wyprzedzeniem ma prawo do zmiany warunków sprzedaży i dostawy KVK w dowolnym momencie, po czym obowiązuje nowa wersja.