Warunki dostaw

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy KVK Hydra Klov A/S.

1 Zakres
W odniesieniu do wszystkich KVK Hydra Klov A / S, Centralny Rejestr Handlowy nr. (Nr CVR) 38 78 60 59 („Sprzedawca”), oferty, sprzedaż, dostawy itp., Dotyczące produktów („Produkty”), które są oferowane i dostarczane klientowi („Kupujący”), Ogólne Warunki Dostawy maszyn i innego mechanicznego, elektrycznego i towarzyszącego sprzętu elektronicznego (NL 92), łącznie z tymi poprawkami i uzupełnieniami, mają zastosowanie, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej na piśmie ze Sprzedającym. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy („Warunki”) mają pierwszeństwo przed NL 92 i stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego. Warunki mają zastosowanie niezależnie od dodatkowych i / lub sprzecznych warunków określonych przez Kupującego w zamówieniach lub innych wiadomościach od Kupującego. Wszelkie postanowienia odstępujące lub uzupełniające Warunki są ważne tylko w zakresie, w jakim zostały one wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Sprzedającego. W przypadku wątpliwości co do konstrukcji Warunków, duńska wersja Warunków ma pierwszeństwo przed wszelkimi ich tłumaczeniami na inne języki. Na potrzeby Warunków Sprzedawca i Kupujący zwani są łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. W przypadku gdy montaż jest objęty dostawą Sprzedającego, obowiązują Ogólne Warunki Dostawy i Montażu Maszyn oraz innego Sprzętu Mechanicznego, Elektrycznego i Elektronicznego (NLM 94), w tym te zmiany i uzupełnienia, o ile Sprzedający tak określił w ofertach lub potwierdzeniach zamówień .

2. Ceny
O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny są podane przez Sprzedającego w koronach duńskich (DKK) i nie zawierają podatku VAT, kosztów transportu oraz innych podatków bezpośrednich i pośrednich. W przypadku podwyżek mających miejsce w okresie do dostawy np. (Lista nie jest wyczerpująca), ceny surowców, koszty pracy na podstawie układów zbiorowych, podatki od wynagrodzeń wszelkiego rodzaju, podatki od towarów, stawki celne, import / cła eksportowe, kurs wymiany DKK lub inne czynniki niezależne od Sprzedającego, Sprzedający ma prawo odpowiednio podwyższyć cenę należną od Kupującego w odniesieniu do uzgodnionej dostawy.

3. Zamówienia i oferty
Kupujący składa u Sprzedającego zamówienia. Wszystkie zamówienia składane przez Kupującego muszą określać co najmniej rodzaj i ilość produktu, miejsce dostawy oraz żądaną datę dostawy. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę ofert, oferty Sprzedającego muszą zostać przyjęte na piśmie wobec Sprzedającego w ciągu 14 dni od dnia następującego po dacie złożenia oferty, a w przypadku braku przyjęcia oferty zostaje ona automatycznie anulowana. Sprzedawca może uzależnić zawarcie umowy od przedstawienia przez Kupującego pozytywnych informacji bankowych, gwarancji bankowych lub podobnych zabezpieczeń płatności. W każdym przypadku żadna ostateczna umowa nie jest wiążąca dla Sprzedającego, dopóki Sprzedawca nie wyda potwierdzenia zamówienia i / lub pisemnej akceptacji umowy. Wszelkie informacje o produktach, cenniki, miejsca i daty dostawy itp. Są wiążące tylko w takim zakresie, w jakim w potwierdzeniu zamówienia i / lub zatwierdzeniu zawarto wyraźne odniesienie do nich. Jeżeli po zawarciu umowy Kupujący zechce zmienić specyfikację umowy, może to nastąpić tylko za zgodą Sprzedającego. W takim przypadku do umowy zostanie sporządzony aneks, na podstawie którego pojawią się wszelkie zmiany w pierwotnej umowie, w tym zmiany cen, terminów dostaw (jeśli występują) itp.

4. Sprzedaż pośrednia
Do czasu zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Stronami, por. ust. 3 Warunków, Sprzedawca jest uprawniony bez zgody Kupującego do zawarcia umowy z jakąkolwiek osobą trzecią na dostawę oferowaną Kupującemu, skutkującą wygaśnięciem oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu bez ponoszenia przez Sprzedającego jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

5. Anulowanie zamówień
Odwołanie przez Kupującego złożonego zamówienia jest akceptowane tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu ze Sprzedającym i we wszystkich przypadkach za zapłatą przez Kupującego wszelkich kosztów i strat wyliczonych przez Sprzedającego.

6. Dostawa
Dostawa odbędzie się zgodnie z potwierdzeniem zamówienia i harmonogramem dostaw uzgodnionym między Stronami. Wszelkie zmiany w zamówieniu nie są wiążące, dopóki nie zostaną pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zmiany w zamówieniu mogą skutkować opóźnieniem dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia spowodowane zmianą zamówienia przez Kupującego lub innymi okolicznościami po stronie Kupującego. Dostawy do czterech tygodni po uzgodnionym terminie dostawy należy traktować jako terminową dostawę. Sprzedawca musi jednak powiadomić Kupującego o wszelkich zmianach przewidywanego terminu dostawy, gdy tylko zostaną mu znane okoliczności powodujące zmianę terminu dostawy. Jeśli uzgodniono klauzulę dostawy, klauzulę tę należy interpretować zgodnie z Incoterms 2010. Jeżeli nie uzgodniono osobno klauzuli dostawy, dostawa jest wykonywana ex-works (EXW) zgodnie z Incoterms 2010 w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

7. Zwroty
Zwrot nieużywanego towaru standardowego w dobrym stanie jest akceptowany tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. Ponadto zwrot towarów niestandardowych nie jest akceptowany bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym.

8. Prawo własności, prawo autorskie
Sprzedane Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia pełnej płatności. Kupujący musi zapewnić odpowiednie ubezpieczenie dostarczonych Produktów, w tym ubezpieczenie od ognia, kradzieży i uszkodzenia przez wodę. Na żądanie Sprzedającego Kupujący musi pomóc w podjęciu wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony tytułu Sprzedawcy do Produktu. Takie zastrzeżenie własności nie wpływa na przejście ryzyka zgodnie z punktem 6 powyżej. Jakiekolwiek przeniesienie na Kupującego praw własności intelektualnej do sprzedanych Produktów podlega odrębnej umowie. Sprzedawcy lub dostawcy oprogramowania Sprzedawcy przysługują pełne prawa autorskie do oprogramowania będącego częścią dostawy.

9. Płatność
Płatność zostanie zrealizowana w gotówce netto w momencie dostawy, por. klauzula 6, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie lub na fakturze Sprzedawcy. Niezależnie od metody płatności, płatność nie może zostać uznana za dokonaną do momentu nieodwołalnego uznania konta Sprzedawcy należną kwotą. Jeżeli dostawa jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący, Kupujący jest zobowiązany do dokonania takiej płatności na rzecz Sprzedającego, jak gdyby dostawa nastąpiła w odpowiednim czasie, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie ze Sprzedającym. W przypadku zwłoki w płatności i braku terminowego wniesienia przez Kupującego uzgodnionego zabezpieczenia, Sprzedający ma prawo, po pisemnym powiadomieniu Kupującego, zawiesić wykonanie umowy do czasu uregulowania płatności lub do czasu dostarczenia uzgodnione zabezpieczenia. Jeżeli po upływie trzech miesięcy Kupujący nie zapłacił należnej kwoty, Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę z tytułu naruszenia poprzez pisemne powiadomienie Kupującego, a następnie Sprzedającemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody poniesionej przez Sprzedającego oprócz odsetek za zwłokę i kosztów windykacji zgodnie z niniejszą klauzulą. Odszkodowanie nie może przekraczać uzgodnionej ceny zakupu. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek roszczeń wzajemnych wobec Sprzedającego, które nie zostały potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego, ani nie jest uprawniony do wstrzymania jakiejkolwiek części ceny zakupu z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie, zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 2% za każdy bieżący miesiąc oraz rekompensata za wszelkie koszty windykacji. Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw lub w inny sposób naruszył inne zobowiązania wobec Sprzedającego, Sprzedawca ma również prawo do wstrzymania jakiejkolwiek dodatkowej dostawy w odniesieniu do danego zamówienia jak przy wszystkich innych zamówieniach do czasu dokonania płatności przez Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do rozwiązania umowy z Kupującym z powodu naruszenia oraz anulowania i zatrzymania dowolnego zamówienia, a następnie pełna należna kwota salda Sprzedawcy będzie wymagała natychmiastowej zapłaty. Sprzedający jest w każdej chwili uprawniony do potrącenia wszelkiego rodzaju długów wobec Kupującego z jakimikolwiek długami Kupującego wobec Sprzedającego, niezależnie od tego, czy długi Kupującego stały się wymagalne do zapłaty.

10. Opóźnienia
Jeżeli zamiast wskazać konkretną datę dostawy Strony wskazały termin, w którym dostawa musi nastąpić, termin ten uważa się za rozpoczęty z chwilą zawarcia umowy i wszystkich wcześniejszych zobowiązań Kupującego, które zostały spełnione, takie jak formalności urzędowe, płatności, które mają zostać dokonane przy zawarciu umowy oraz wniesienie zabezpieczenia. Sprzedawca ma prawo przedłużyć czas dostawy o maksymalnie cztery tygodnie poprzez pisemne powiadomienie Kupującego. Powiadomienie Sprzedawcy stwierdzające, że czas dostawy zostanie przedłużony, musi zostać przekazane w rozsądnym terminie przed uzgodnioną pierwotną dostawą i niezwłocznie po tym, jak Sprzedawca przewidział, że Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Produktu w odpowiednim czasie. Jeżeli Sprzedający nie przekaże takiego powiadomienia, Kupującemu przysługuje odszkodowanie za dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, których mógłby uniknąć, gdyby Kupujący otrzymał takie powiadomienie. Jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 14 poniżej lub działań lub zaniechań Kupującego, w tym z niewykonania umowy, lub z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo do przedłużenia terminu dostawy do 10 tygodni. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy przyczyna opóźnienia nastąpi przed, czy po uzgodnionym terminie dostawy. Jeśli dostawa nadal nie może nastąpić po upływie 10 tygodni, Sprzedawca ma prawo do przedłużenia terminu dostawy w zakresie uzasadnionym w takich okolicznościach. Przewidywane naruszenie nie uprawnia Kupującego do wypowiedzenia umowy Stron. Jeżeli Sprzedawca nie dokona dostawy w ciągu czterech tygodni od pisemnego zawiadomienia Kupującego, por. powyżej, i nie jest to spowodowane żadnymi okolicznościami, za które odpowiada Kupujący, bez zaistnienia sytuacji siły wyższej, por. pkt 14 poniżej, Kupujący może w drodze pisemnego zawiadomienia Sprzedającego rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy tej części Produktu, na którą ma wpływ opóźnienie, a której ze względu na brak realizacji dostawy przez Sprzedającego nie można używanie zgodnie z planem Stron. W przypadku rozwiązania umowy przez Kupującego z powodu naruszenia, Kupującemu przysługuje odszkodowanie za szkodę poniesioną przez Kupującego w związku z opóźnieniem Sprzedającego, pod warunkiem jednak, że Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za straty bezpośrednie. W związku z tym Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za stratę operacyjną, stratę czasu, utratę zysków lub jakiekolwiek inne straty pośrednie. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu odszkodowania zgodnie z powyższym nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć 15% tej części uzgodnionej ceny zakupu, która obejmuje tę część Produktu, w odniesieniu do której umowa zostaje rozwiązana. Rozwiązanie umowy z powodu naruszenia, w tym ograniczonej rekompensaty, jest jedynym środkiem naprawczym, na który może powoływać się Kupujący w wyniku opóźnienia Sprzedającego. Z powodu takiego opóźnienia nie można wysuwać żadnych innych roszczeń wobec Sprzedającego. Ponadto Kupujący nie jest uprawniony do anulowania poprzednich lub kolejnych zamówień w przypadku dostaw częściowych lub opóźnień w dostawach pojedynczych. Jeżeli Kupujący spodziewa się, że nie będzie mógł odebrać dostawy Produktu w momencie dostawy, Kupujący musi niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie, podając przyczynę oraz, o ile to możliwe, czas, w którym Kupujący spodziewa się, że będzie mógł przyjąć dostawę. Jeżeli Kupujący nie przyjmie dostawy w momencie dostawy lub jeśli dostawa jest opóźniona z powodu spraw dotyczących Kupującego, Kupujący musi jednak zapłacić tę część ceny kupna należną do zapłaty przy dostawie, jak gdyby dostawa miała miejsce w uzgodniony czas dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania Produktu na koszt i ryzyko Kupującego. Na żądanie Kupującego Sprzedający musi również wykupić ubezpieczenie w odniesieniu do Produktu na koszt Kupującego. O ile nie przyjęcie dostawy przez Kupującego nie wynika z okoliczności, o których mowa w punkcie 14 poniżej, Sprzedawca może zażądać na piśmie, aby Kupujący odebrał dostawę w ostatnim rozsądnym terminie. Jeżeli – z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności – Kupujący nie przyjmie dostawy w powyższym terminie, Sprzedający ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części w drodze pisemnego zawiadomienia. W takim przypadku Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za stratę poniesioną przez Kupującego w wyniku naruszenia przez Kupującego, w tym między innymi straty wtórne i pośrednie.

11. Reklamacje
Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru przy dostawie i nie później niż w związku z pierwszym sprawdzeniem dostawy. Wszelkie zawiadomienia o wadach dostaw należy zgłaszać niezwłocznie i na piśmie. Kupujący nie może dochodzić roszczeń z tytułu wad, które Kupujący miał lub powinien był wykryć podczas badania Produktów zgodnie z powyższym, jeżeli Kupujący nie powiadomił o takich wadach na piśmie. Sprzedawca może w każdej chwili powołać się na opóźnione zawiadomienie Kupującego o wadach, niezależnie od tego, czy rozpoczął negocjacje z Kupującym w sprawie przedmiotowych wad. W przypadku potwierdzonego zawiadomienia o wadach przez Kupującego w odpowiednim czasie, Sprzedający jest zobowiązany według własnego uznania do usunięcia takich wad poprzez (i) dokonanie dostawy zastępczej, (ii) usunięcie wady, (iii) dokonanie proporcjonalnego zmniejszenia w cenie zakupu lub (iv) kombinacja powyższych. W związku z tym Kupujący jest w pełni i ostatecznie zadowolony poszanowanie wszelkich roszczeń wynikających z wady. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady, o której mowa powyżej, w rozsądnym terminie i najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia Kupującego o wadach, Kupujący może wyznaczyć ostateczny termin naprawy, który nie może być krótszy niż tydzień. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad w ostatecznym terminie, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej danego Produktu i żądania zwrotu zapłaconej ceny zakupu. W przypadku wadliwej dostawy Kupującemu nie przysługują żadne inne środki zaradcze niż wyżej wymienione, a Kupującemu nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek straty inne niż cena zakupu zapłacona za dany Produkt. Ponadto Kupujący nie jest uprawniony do anulowania wcześniejszych lub kolejnych zamówień w wyniku wadliwej dostawy. Wady musi usunąć najbliższy dystrybutor zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy. Wszelkie koszty poniesione w związku z tym przez Kupującego nie dotyczą Sprzedającego i muszą być poniesione wyłącznie przez Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje tylko wady stwierdzone w ciągu 12 miesięcy od otrzymania Produktu.

12. Odpowiedzialność za produkt
Kupujący musi zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności w zakresie, w jakim Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za takie szkody i straty, za które Sprzedawca, zgodnie z drugim i trzecim paragrafem niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności wobec wobec Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Produkt (dostawę):

• do nieruchomości, statków lub majątku ruchomego, gdy Produkt (dostawa) jest w posiadaniu Kupującego

• do produktów wytworzonych przez Kupującego lub których częścią są produkty Kupującego, lub do uszkodzenia nieruchomości, statków lub mienia ruchomego spowodowanego przez produkty Kupującego w konsekwencji Produktów.

W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym między innymi za stratę operacyjną, utratę zysków i inne straty bezpośrednie lub pośrednie – lista nie jest wyczerpująca – w wyniku Produktów (dostawy). Wspomniane ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego nie mają zastosowania, jeżeli zostanie ustalone, że taka szkoda / strata jest wynikiem błędów lub zaniedbań, które można przypisać Sprzedawcy, działającemu w sposób rażący. Jeżeli Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad dostawy (Produktu), wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty podanej na fakturze, jednakże maksymalna kwota to 5.000.000 DKK. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała Kupującego ani za obrażenia pracowników Kupującego lub osób trzecich, chyba że Kupujący stwierdzi, że obrażenia powstały w wyniku działań lub zaniechań Sprzedającego, które można przypisać Sprzedającemu działającemu w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeżeli osoba trzecia wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko którejkolwiek ze Stron zgodnie z niniejszą klauzulą, musi ona niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim roszczeniu. Takie zawiadomienie nie zwalnia Kupującego z obowiązku podjęcia jakichkolwiek działań w celu uniknięcia lub ograniczenia szkody. Sprzedawca i Kupujący mają wzajemny obowiązek zaakceptować wszczęcie przeciwko nim postępowania przed sądem lub trybunałem arbitrażowym, który rozpoznaje roszczenia odszkodowawcze wniesione przeciwko jednemu z nich z tytułu szkody lub straty rzekomo spowodowanej wadami Produktu Sprzedawcy. (Dostawa). O ile nie uzgodniono inaczej, odpowiedzialność między Kupującym a Sprzedającym musi być zawsze rozstrzygana w drodze arbitrażu zgodnie z klauzulą ​​17 poniżej. Kupujący nie może żądać odszkodowania od jakichkolwiek osób działających w imieniu Sprzedającego, niezależnie od tego, czy członkowie kierownictwa, pracownicy najemni, pracownicy lub inne osoby, tak jak Kupujący zobowiązuje się zwolnić takie osoby i unieszkodliwić je, jeżeli takie roszczenia o odszkodowanie zostaną skierowane przeciwko takim osobom przez osoby trzecie. Kupujący jest zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności w zakresie, w jakim Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe Produkty dostarczone osobom trzecim, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z powyższym.

13. Informacje o produkcie i odpowiedzialność zawodowa doradców
Rysunki, specyfikacje itp. dostarczone przez Sprzedawcę przed lub po zawarciu umowy pozostają własnością Sprzedającego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody ani w inny sposób nadużywane. Wszelkie informacje dotyczące wagi, wymiarów, pojemności, ceny, danych technicznych i innych podanych w katalogach, prospektach, okólnikach, reklamach, ilustracjach i cennikach są przybliżone i mają wyłącznie charakter informacyjny, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub błędne interpretacje takich materiałów. Takie informacje są wiążące tylko w zakresie, w jakim umowa zawiera wyraźne odniesienia do takich informacji. Zastrzeżenia są we wszystkich przypadkach dokonywane w celu wprowadzenia zmian itp. W specyfikacjach technicznych itp. Sprzedawca ponosi dodatkową odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy Sprzedający udzielił Kupującemu odrębnej porady pisemnej w postaci sporządzenia projektu, dokonania rzeczywistych obliczeń lub oddzielnych pisemnych oświadczeń co do przydatności sprzedanego towaru do określonego celu Kupującemu, który musi zakładać, że nie posiada wymaganej wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie, aby samodzielnie ocenić, czy towary nadają się do określonego celu. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do maksymalnie 250 000 DKK w przypadku udzielenia błędnej porady. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, jeśli zostanie stwierdzone, że są one oparte na uznaniowej szacunku lub ocenie.

14. Odpowiedzialność za szkody materialne przed dostawą (odpowiedzialność za produkt)
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Kupującego przed dostawą Produktów tylko wtedy, gdy można udowodnić, że taka szkoda powstała w związku z dostawą Produktów z powodu zaniedbania Sprzedającego lub innych osób, za które Sprzedawca jest odpowiedzialny. Odpowiedzialność Sprzedającego nie może w żadnym wypadku przekroczyć 500 000 DKK za bezpośrednie uszkodzenie mienia Kupującego. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody w mieniu Kupującego i / lub jakimkolwiek majątku ruchomym, który jest objęty ubezpieczeniem wykupionym przez Kupującego lub który byłby objęty standardowym ubezpieczeniem budynków i / lub od ognia. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, utratę zysków, stratę czasu, utratę zysków lub jakiekolwiek inne straty pośrednie – niniejsza lista nie jest wyczerpująca.

15. Siła wyższa
Każda ze Stron ma prawo zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z umowy w zakresie, w jakim takie wykonanie jest uniemożliwione lub nadmiernie uciążliwe w wyniku działania siły wyższej, w tym między innymi: spory branżowe i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą Strony, takie jak pożar, wojna, szeroko zakrojona mobilizacja wojskowa, powstanie, rekwizycja, konfiskata, embargo, ograniczenia mocy, ograniczenia walutowe i eksportowe, epidemie, klęski żywiołowe, ekstremalne zjawiska naturalne, akty terroryzmu i wady lub opóźnienia w dostawach od poddostawców z powodu którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym punkcie. Powyższa lista nie może być traktowana jako wyczerpująca. Strona powołująca się na siłę wyższą musi bez zbędnej zwłoki powiadomić drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej i jego zakończeniu. Jeżeli jedna ze Stron nie przekaże takiego powiadomienia, druga Strona ma prawo do rekompensaty za dodatkowe koszty poniesione przez tę Stronę, których można by uniknąć, gdyby Strona otrzymała takie powiadomienie. Jeżeli jakiekolwiek zdarzenie siły wyższej uniemożliwia Kupującemu wypełnienie jego zobowiązań, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedającego poprzez zabezpieczenie i ochronę Produktu. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, jeśli wykonanie umowy zostanie zawieszone na ponad sześć miesięcy zgodnie z niniejszym punktem 14.

16. Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa, w tym patenty, wzory użytkowe, projekty, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how itp., Opracowane przez Sprzedającego w związku z wykonywaniem umowy Stron, pozostaną przez cały czas wyłączną własnością sprzedawcy. W związku z dostawą Produktów nie zostaną przeniesione żadne prawa własności intelektualnej. W związku z tym Sprzedawca zachowuje wszystkie swoje prawa własności intelektualnej i inne prawa, w tym patenty, wzory użytkowe, projekty, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how itp., dotyczące Produktu, a cała przygotowana przez Sprzedawcę dokumentacja dotycząca Produktu będzie przez cały czas pozostają wyłączną własnością Sprzedającego, a Kupujący musi zawsze szanować takie prawa, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane. Należy zauważyć, że Sprzedawca i / lub dostawcy oprogramowania Sprzedawcy mają pełne prawa autorskie do oprogramowania, pod warunkiem, że takie oprogramowanie jest częścią dostarczonych Produktów. Podobnie, Kupujący zachowa również swoje prawa własności intelektualnej i inne prawa potencjalnie udostępnione Sprzedającemu przez Kupującego w związku z dostawą Produktów, a Kupujący zachowa również prawa do projektów, specyfikacji itp. w odniesieniu do Produktu potencjalnie udostępniony Sprzedawcy przez Kupującego.

17. Cesja praw i obowiązków
Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych z Kupującym, w tym z przyjętych zamówień, bez zgody Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw ani obowiązków na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający jest również uprawniony – ale nie zobowiązany – do natychmiastowego rozwiązania umowy Stron poprzez pisemne zawiadomienie Kupującego, jeżeli Kupujący, pod warunkiem, że jest osobą prawną, podlega zmianie kontroli. Zmiana kontroli oznacza jedno z poniższych: (i) sprzedaż lub inne przekazanie majątku Kupującego stanowiącego więcej niż 50% lub więcej wartości księgowej (obliczonej na podstawie jednego lub kilku następujących po sobie transferów), (ii) połączenie lub inna podobna reorganizacja, (iii) przeniesienie 50% lub więcej praw głosu Kupującego lub jakiekolwiek przeniesienie, które w inny sposób pociąga za sobą przeniesienie kontroli wpływu na Kupującego (w oparciu o pojedynczy transfer lub kilka kolejnych transferów) oraz iv) jakikolwiek inny transfer lub kilka kolejnych transferów, które w znacznym stopniu mają ten sam wynik, jak opisano w (i) – (iii) powyżej.

18. Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki, umowa Stron oraz wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z lub w związku z nimi podlegają prawu duńskiemu, z wyłączeniem stosowania duńskich przepisów kolizyjnych i CISG. Wszelkie spory między Stronami muszą być rozstrzygane polubownie w drodze lojalnych negocjacji, w tym negocjacji między zarządami każdej ze Stron. Wszelkie spory między Stronami, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji Stron, muszą, według uznania Sprzedającego, zostać ostatecznie rozstrzygnięte w drodze (i) arbitrażu przed Duńskim Instytutem Arbitrażowym zgodnie z Regulaminem Procedura Instytutu obowiązująca w chwili wszczęcia postępowania arbitrażowego lub (ii) przed zwykłymi sądami duńskimi, przy czym sądem pierwszej instancji jest sąd w Esbjerg. Jeśli chodzi o roszczenia o odszkodowanie z tytułu domniemanej odpowiedzialności za produkt, należy odnieść się do punktu 12 powyżej – Odpowiedzialność za produkt.

19. Zmiany w zakresie sprzedaży i dostaw
W trwających stosunkach umownych Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków sprzedaży i dostawy obowiązujących od czasu do czasu za pisemnym powiadomieniem z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, a następnie nowa wersja będzie miała zastosowanie.

fapjunk
X