+45 75 36 81 87
WeChat
  • Dansk
  • English
  • Polski
  • Deutsch

Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for KVK Hydra Klov A/S

1. Anvendelse
Ved KVK Hydra Klov A/S’ (KVK) leverancer finder almindelige betingelser for leverance af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr (NL 92), med nærværende ændringer og tilføjelser, anvendelse, medmindre andet forudgående er skriftligt aftalt med KVK. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser har forrang for NL 92 og er en del af alle kontrakter indgået af KVK. Den danske udgave af nærværende salgs- og leveringsbetingelser har ved fortolkningstvivl forrang frem for oversættelser til andre sprog. 
Hvor montage indgår i KVK’s leverance skal NLM 94 med nærværende ændringer og tilføjelser være gældende.

2. Priser
Hvis ikke andet er nævnt er alle priser i danske kroner og eksklusiv moms samt andre afgifter og skatter. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for KVK som følge af ændringer i råvarepriser, valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.  

3. Ordrer og tilbud
KVK’s tilbud skal antages indenfor 60 dage løbende fra dagen efter tilbuddets datering. KVK er berettiget til at betinge aftaler af, at køber fremlægger positiv bankoplysning, bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for betaling.
Såfremt køber efter aftalens indgåelse ønsker at ændre specifikationer vedrørende det aftalte, kan dette alene ske med KVK A/S’ accept. Der udfærdiges i så fald et tillæg til aftalen, hvoraf ændringer i forhold til det oprindeligt aftalte fremgår samt ændring i priser, leveringstider m.v. 

4. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til KVK, er KVK berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder.

5. Annullering af ordrer
Købers annullering af en indgået købsaftale accepteres kun efter skriftlig aftale med KVK og mod købers betaling af de påløbne omkostninger og tab, som opgjort af KVK.

6. Levering
Levering sker, hvor intet andet er aftalt ex. works i henhold til incoterms 2000. Forsendelsen sker for købers regning og risiko. Alle leveringstider er uforbindende indtil endelig bekræftelse fra KVK.

7. Returvare
Standardvarer i ubrugt, ubeskadiget stand tages alene tilbage, efter forudgående aftale herom. Specialfremstillede varer tages ikke retur.

8. Ejendomsret/ophavsret
Det solgte forbliver KVK’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at holde det købte forsvarligt forsikret, herunder mod brand, tyveri og vandskade. Uden særskilt aftale afdrages der ikke immaterielle rettigheder vedrørende det solgte til køber. KVK eller KVK’s software-leverandører har den fulde ophavsret til software, som er en del af det leverede. 

9. Betaling
Betaling sker netto kontakt ved varens levering, hvis ikke andet skriftligt er aftalt eller fremgår af KVK’s faktura.
Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til KVK, som om levering var sket til aftalt tid.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod KVK, som ikke er skriftligt anerkendt af KVK, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 
Dersom betaling ikke finder sted til forfaldstid, beregnes morarenter, 2% pr. løbende måned. 

10. Forsinkelse
KVK er berettiget til at udskyde levering i indtil 4 uger ved skrift meddelelse til køber. KVK’s meddelelse om udskudt levering skal afgives inden rimelig tid forud for den oprindeligt aftalte leveringstid, og umiddelbart efter at KVK konstaterer behov for udskydelse af levering. KVK er i intet tilfælde forpligtet til at betale konventionalbod til køber som følge af forsinkelse, medmindre dette er skriftligt aftalt med KVK.
Såfremt levering udskydes på grund af forhold, som kan tilregnes køber, er KVK berettiget til at udskyde levering i indtil 10 uger. Køber er i så fald forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling som om levering af det pågældende materiale havde fundet sted. 

11. Reklamation
Køber har pligt til at undersøge varer ved modtagelser. Reklamation over leverancer skal ske straks og udfærdiges skriftligt. KVK har ret til at afhjælpe konstaterede mangler eller vælge at foretage omlevering. Tilbyder KVK at afhjælpe konstaterede mangler eller foretage omlevering, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af mangler. 
Afhjælpning sker på KVK’s forretningssted efter købers indlevering af den reklamerede genstand. Købers omkostninger i denne forbindelse er KVK uvedkommende. 
KVK A/S er i intet tilfælde ansvarlig for købers driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab som følge af mangler ved det leverede. 
KVK’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag materieller blev leveret til køberen. 

12. Produktansvar
Køberen skal holde KVK skadesløs i den udstrækning, KVK pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som KVK efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. 
KVK er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. 
I intet tilfælde er KVK ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte begrænsninger i KVK’s ansvar gælder ikke, hvis KVK har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
KVK og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstole eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. 

13. Ansvar for tingskade før overtagelsen
KVK er alene ansvarlig for skade på køberens ejendom før overtagelsen af leverancen, hvis det kan bevises, at skaden i forbindelse med udførelsen af leverancen er forvoldt ved uagtsomhed af KVK eller af nogen, som KVK bærer ansvaret for, dog er det erstatningsansvar som KVK kan ifalde begrænset til kr. 500.000 for direkte tingskade. KVK er dog ikke erstatningsansvarlig for skade på købers ejendom eller løsøre, der er dækket af en af køber tegnet tingskadeforsikring eller ville være dækket af sædvanligt tegnet bygnings- og brandforsikring. KVK er ikke i noget tilfælde erstatningsansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

14. Lovvalg/værneting
For enhver tvistighed i anledning af aftaler mellem køber og KVK, er der aftalt værneting ved Retten i Esbjerg. Tvister afgøres efter dansk ret. 

15. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser
I løbende kontraktforhold er sælger berettiget til med 3 måneders forudgående skriftligt varsel, at ændre KVK’s til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvorefter den nye udgave skal være gældende. 

April 2011